Tôi luôn quan điểm tận tâm, tận sức với mỗi việc tôi làm dù là nhỏ nhất! Ai cũng sống, làm việc & trưởng thành nhưng mình lưu dấu ấn gì trong cuộc đời mới là điều đáng quý!