Tốt không thôi chưa đủ, bạn cần học tập, hành động & chuyển hoá.

Trong xã hội số vạn vật không ngừng thay đổi theo tích tắc, nếu không chạy đua, bạn xác định đã chọn đứng chung với thất bại.

Hương Ly Đỗ 2023